Loading…

De duurzaamheidsmeter

De Milieudienst van de Stad Gent ontwikkelde een instrument om duurzaamheid in stadsprojecten en economische sites
(zoals bedrijventerreinen, kantoorzones) objectief meetbaar te maken: de Duurzaamheidsmeter. De ontwikkelaars lieten zich inspireren door bestaande internationale certificeringssystemen, waaronder BREEAM, en maakten een vertaalslag naar de lokale context.

De duurzaamheidsscore wordt toegekend aan de hand van 10 thema’s:

Inplanting en functie: vb. Gebruikt dit project de ruimte duurzaam en stimulerend?
Mobiliteit: vb. Hoe wordt de kwaliteit van het verblijfsgebied bevorderd?

Natuurlijk milieu: vb. Hoe wordt de kwaliteit van de natuurlijke omgeving verbeterd?

Water: vb. Hoe gaat het project om met de natuurlijke waterkringloop?

Grondstoffen en afval: vb. Is er sprake van een duurzaam beheer van de grondstoffenkringloop?

Energie: vb. Hoe kan een energieneutraal project nagestreefd worden?
Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid: vb. Wordt er gezorgd voor een gezonde en toegankelijke werk- en verblijfomgeving?

Economie en werk: vb. Wordt dit een project met een evenwichtige ruimtelijke, sociale en economische duurzaamheid?

Innovatie: vb. Is dit een voorbeeldproject met innoverende duurzame ideeën?
Beheer: vb. Is er na het bouwen een duurzaam beheer mogelijk?

Geïntegreerd projectproces

Duurzaamheidsmeter Stad Gent

Voor elk thema zijn er een aantal strikt te realiseren punten. Andere zijn een indicatie en zijn vrij na te streven. De score per thema kan pas toegekend worden indien voldaan is aan specifieke criteria. Hierin onderscheidt men:

onderscheidende criteria waarbij de
score afhangt van de behaalde
prestatie
cumulatieve criteria waarvan de
score opgeteld kunnen worden

Het gebruik van de Duurzaamheidsmeter heeft tal van voordelen:

• meer duidelijkheid en houvast over wat men onder duurzaamheid mag
verstaan, zowel voor de bouwheer als voor architecten, studiebureaus,
uitvoerders, bedrijvenverenigingen, …
• de garantie dat duurzaamheid op een integrale wijze wordt benaderd
door te streven naar een geheel van samenhangende uitgangspunten en
maatregelen
• betere bewaking van de ambities inzake duurzaamheid en zo een hogere kwaliteit van uitvoering
• aanwijzingen voor duurzaamheid van locatiekeuze over ontwerp en
realisatie tot en met beheer

De Duurzaamheidsmeter wordt momenteel als
leidraad gebruikt in verschillende stadsprojecten (Gasmetersite, Gent
Sint-Pieters, Oude Dokken) en economische sites (Eiland Zwijnaarde,
Oostakker I Noord). De meter vormde tevens de basis van de haalbaarheidsstudie voor OC Meetjesland.

Op de website van het Gents Klimaatverbond kunnen de duurzaamheidsmeters gedownload worden.

Voor meer informatie, contacteer Indra Van Sande, milieudienst Stad Gent, tel. 09-268 23 34.